Ngày đăng : 21/10/2013 Học sinh, sinh viên đào tạo hệ chính qui tại Trường có nhu cầu thôi học để chuyển sang học trường khác phải bồi thường kinh phí đào tạo theo các mức sau:  >>
Ngày đăng : 21/10/2013 1. Lệ phí học lại, thi lại, phúc khảo kết quả thi 2. Lệ phí xác nhận kết quả học tập >>
Ngày đăng : 21/10/2013 Quy đinh về đánh giá học phần và thi tốt nghiệp >>
Ngày đăng : 21/10/2013 Thủ tục giải quyết cho học sinh sinh viên ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường theo các bước sau: >>