Ngày đăng : 29/07/2016 Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, sửa đổi và bổ sung theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Ngày đăng : 25/07/2016 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2