Điểm trúng tuyển Trung cấp 2015

Được viết : 23/09/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TCCN 2015

Số: 323/TB-HĐTSCĐSPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

Đợt thi tuyển tháng 9 năm 2015

     Căn cứ Qui chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-CĐSPTW ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015;

     Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương theo nội dung Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 9 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Theo Biên bản xác định điểm trúng tuyển của Hội đồng Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp,

     Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo điểm trúng tuyển trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm Mầm non năm 2015 - đợt thi tuyển tháng 9 năm 2015 đối với đối tượng tốt nghiệp THPT, khu vực 3 như sau:

1. Sư phạm Mầm non chất lượng cao: 14,0 điểm

2. Sư phạm Mầm non đào tạo theo nhu cầu xã hội: 7,5 điểm

Người học có trách nhiệm cam kết sau khi tốt nghiệp làm việc theo sự sắp xếp của các cơ quan, tổ chức phối hợp đào tạo và hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo.

Các thí sinh thuộc các khu vực 2, 2NT, 1; thuộc diện ưu tiên 1, ưu tiên 2 được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đúng Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày nhập học: từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Địa điểm nhập học: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 - Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điểm Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 Đợt thi tuyển tháng 9 năm 2015.

Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Mầm non chất lượng cao.

Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Mầm non đào tạo theo nhu cầu xã hội.


 


Nguồn: CĐSPTƯ

Nơi nhận:                                

- Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Các phương tiện thông tin đại chúng  (để thông báo);

- Lưu: VT, HĐTS.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

Đã kí 

 

TS ĐẶNG LỘC THỌ

Admin

Tags: