Kết quả thi Năng khiếu đợt 1

Được viết : 21/07/2015

THÔNG BÁO

Kết quả thi năng khiếu đợt 1 năm 2015

Tổ hợp M00: LINK KẾT QUẢ


Kỳ thi tuyn sinh năm 2015 ca trường Cao đng Sư phm trungương đã din ra thành công tt đp.
Riêng t
hp M00 (bao gm các ngành: Giáo dc mm non, Giáo dc đc bit, song ngành Giáo dc mm non vi các ngành khác) có tng cng 1460 thí sinh d thi môn năng khiếu (Hát + đc k din cm).
Th
t bt ng, đim năng khiếu năm nay tương đi cao: có 11 thí sinh đt đim tuyt đi (10 đim), có 25 thí sinh đt đim trên 9 và rt nhiu đim 7, 8.


Danh sách 11 thí sinh đt đim tuyt đi - 10 đim:
+SBD 114: Lê Ánh Ng
c
+SBD 149: Nguy
n Linh Chi
+SBD 148: Tr
n Linh Chi
+SBD 681: Nguy
n T Hng Linh
+SBD 837: Ph
m Thúy Nga
+SBD 965: Hoàng Di
u Nhung
+SBD 1152: Nguy
n Th Phương Tho
+SBD 1380: Tr
n Th Thanh Trà
+SBD 1401: Nguy
n Th Tuyết
+SBD 1408: Nguy
n Th Minh Tươi
+SBD 1449: Đào Hà Thanh XuyênTổng hợp: Trần Đức


Nguồn: trường cdsptw

Admin

Tags: