Thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo giáo viên Montessori theo tiêu chuẩn MIA tại Hàn Quốc

Được viết : 10/08/2016

Nguồn: Cdsptw


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 423/TB-CĐSPTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016


THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo giáo viên Montessori
 theo tiêu chuẩn MIA tại Hàn Quốc

    Căn cứ Nghị định 93/HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1998 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương I;

       Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương I thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

       Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

       Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Viện Đào tạo Giáo viên Montessori Washington tại Hàn Quốc;

       Căn cứ Qui chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo về việc tổ chức đào tạo và cấp Chứng chỉ Giáo viên Montessori như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Những người đã có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Giáo dục Mầm non

2. Những người chưa có nghiệp vụ Giáo dục Mầm non, quan tâm đến phương pháp giáo dục Montessori (Cần đăng ký học thêm chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục mầm non 300 tiết)

II. GIẢNG VIÊN VÀ ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ

1. Giảng viên:

- ThS. Moon Chang Sook – Uỷ viên Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ - MIA; Viện trưởng Viện đào tạo Giáo viên Montessori Hàn Quốc

- Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giảng dạy (Các giảng viên có  trình độ Thạc sĩ trở lên và có bằng Giáo viên Montessori do Viện đào tạo Giáo viên Montessori Hàn Quốc cấp)

2. Đơn vị cấp chứng chỉ: Viện đào tạo giáo viên Monteesori tại Hàn Quốc (MTP of Korea), Trực thuộc MIA – Hoa Kỳ (Montessori Institute of America)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên đề 1 (60 tiết)

Khái quát về phương pháp giáo dục Montessori

1. Tiểu sử Maria Montessori, lịch sử phát triển phương pháp Montessori

2. Triết lý giáo dục Montessori, đặc trưng cơ bản của phương pháp Montessori

3. Mục tiêu của phương pháp Montessori

4. Các nguyên tắc chung của phương pháp Montessori

5. Các nguyên tắc xây dựng môi trường lớp học Montessori

6. Thiết kế bài học theo phương pháp Montessori

7. Yêu cầu đối với giáo viên Montessori

8. Yêu cầu đối với việc sử dụng giáo cụ Montessori

9. So sánh phương pháp Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống

10. Ứng dụng phương pháp Montessori trong việc thực hiện Chương trình GDMN

Chuyên đề 2 (50 tiết)

Tổ chức các hoạt động tại góc Thực hành cuộc sống

1. Giới thiệu giáo cụ Montessori tại góc Thực hành cuộc sống

2. Hướng dẫn lựa chọn giáo cụ và xây dựng môi trường góc Thực hành cuộc sống

3. Tổ chức các hoạt động tại góc Thực hành cuộc sống

4. Quan sát trẻ hoạt động tại góc và điều chỉnh kế hoạch

5.  Ứng dụng các hoạt động thực hành cuộc sống trong việc thực hiện Chương trình GDMN

Chuyên đề 3 (50 tiết)

Tổ chức các hoạt động tại góc Cảm giác

1. Giới thiệu giáo cụ Montessori tại góc Cảm giác

2. Hướng dẫn lựa chọn giáo cụ và xây dựng môi trường góc Cảm giác

3. Tổ chức các hoạt động tại góc Cảm giác

4. Quan sát trẻ hoạt động tại góc và điều chỉnh kế hoạch

5. Ứng dụng các hoạt động cảm giác trong việc thực hiện Chương trình GDMN

Chuyên đề 4 (60 tiết)

Tổ chức các hoạt động tại góc Toán

1. Giới thiệu giáo cụ Montessori tại góc Toán

2. Hướng dẫn lựa chọn giáo cụ và xây dựng môi trường góc Toán

3. Tổ chức các hoạt động tại góc Toán

4. Quan sát trẻ hoạt động tại góc và điều chỉnh kế hoạch

5. Ứng dụng các hoạt động toán trong việc thực hiện Chương trình GDMN

Chuyên đề 5 (30 tiết)

Tổ chức các hoạt động tại góc Ngôn ngữ

1. Giới thiệu giáo cụ Montessori tại góc Ngôn ngữ

2. Hướng dẫn lựa chọn giáo cụ và xây dựng môi trường góc Ngôn ngữ

3. Tổ chức các hoạt động tại góc Ngôn ngữ

4. Quan sát trẻ hoạt động tại góc và điều chỉnh kế hoạch

5. Ứng dụng các hoạt động ngôn ngữ trong việc thực hiện Chương trình GDMN

Chuyên đề 6 (50 tiết)

Tổ chức các hoạt động tại góc Văn hoá

1. Giới thiệu giáo cụ Montessori tại góc Văn hoá

2. Hướng dẫn lựa chọn giáo cụ và xây dựng môi trường góc Văn hoá

3. Tổ chức các hoạt động tại góc Văn hoá

4. Quan sát trẻ hoạt động tại góc và điều chỉnh kế hoạch

5. Ứng dụng các hoạt động văn hoá trong việc thực hiện Chương trình GDMN

IV. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học viên có thể đăng ký học từng chuyên đề (tối thiểu 03 chuyên đề), kết thúc mỗi chuyên đề sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chuyên đề. Để được cấp chứng chỉ Giáo viên Montessori, học viên phải hoàn thành 06 chuyên đề. Sau khi tích luỹ đủ 06 chuyên đề học viên sẽ được cấp chứng chỉ Giáo viên Montessori

V. ĐÁNH GIÁ

Mỗi chuyên đề sẽ có 01 bài kiểm tra lý thuyết và thực hành

 VI. HỌC PHÍ (*)

STT

Chuyên đề

Thời gian học

(Số tiết)

Số tiền

(đồng)

1

Khái quát về PP giáo dục Montessori

60

5.400.000

2

Tổ chức các HĐ tại góc Thực hành cuộc sống

50

4.500.000

3

Tổ chức các hoạt động tại góc Cảm giác

50

4.500.000

4

Tổ chức các hoạt động tại góc Toán

60

5.400.000

5

Tổ chức các hoạt động tại góc Ngôn ngữ

30

2.700.000

6

Tổ chức các hoạt động tại góc Văn hoá

50

4.500.000

Tổng

300

27.000.000

(*) Phí này đã bao gồm kinh phí cấp chứng nhận (100.000đ), chưa bao gồm kinh phí cấp chứng chỉ (100.000đ) sau khi hoàn thành 06 chứng nhận.

  • Thời gian đào tạo: 03 tháng
  • Nơi nhận hồ sơ và địa điểm học: tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và các địa phương căn cứ theo nhu cầu của người học.
  • Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Điện thoại: (04)32191570; 0979798195./.

Nơi nhận:

- Các Sở GDĐT và Phòng GDĐT;

- Các cơ sở GDMN;

- Các trung tâm GDTX;

- Lưu: VT, TTBDKT-NN-TH.

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí


TS. Đặng Lộc Thọ


Admin

Tags: